adwokat dolor Mielec

Kancelaria adwokacka

Mielec

Oferuje pomoc prawną ze wszystkich dziedzin prawa:
sprawy cywilne, m.in.:

a) sprawy z zakresu prawa rodzinnego, m.in.:
 - o rozwód, o separację;
 - o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 - o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej;
 - o ustalenie pochodzenia dziecka;
 - o alimenty;
 - o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;
 - o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;

b) sprawy dotyczące nieruchomości, m.in.:
 - zasiedzenie nieruchomości;
 - rozgraniczenie nieruchomości;
 - o ochronę własności i posiadania;
 - zniesienie współwłasności;
 - o służebności;

c) sprawy z zakresu prawa spadkowego, m.in.:
 - o stwierdzenie nabycia praw do spadku (z ustawy i na podstawie testamentu)
 - o dział spadku;
 - o zachowek;

d) sprawy odszkodowawcze, m.in.:
 - zgłaszanie szkody do likwidacji do zakładu ubezpieczeń;
 - negocjacje z zakładem ubezpieczeń co do wysokości odszkodowania;
 - powództwa o wypłatę odszkodowania;

e) sprawy o zapłatę; sprawy karne, m.in.:
 - obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
 - obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym;
 - o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 - o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
 - zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
   elektronicznego;
 - o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia
   wolności; reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym;

sprawy gospodarcze, m.in.:
reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sporach sądowych;
sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
rejestracja podmiotów gospodarczych w KRS;


Kancelaria Adwokat Marta Dolot współpracuje z kancelarią:

ADWOKACI Marta Dolot, Krzysztof Dolot
Spółka Cywilna


sprawy z zakresu prawa cudzoziemców:
o wydalenie;
o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas określony;
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
o azyl;
o zgodę na pobyt tolerowany;
o nadanie statusu uchodźcy;
o nadanie obywatelstwa polskiego;

sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
reprezentowanie stron przed organami postępowania administracyjnego oraz przed sądami administracyjnymi;

obsługa prawna przedsiębiorców:
reprezentowanie interesów przedsiębiorcy w sporach sądowych jak i na etapie postępowania przesądowego;
bieżące doradztwo prawne;
sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
rejestracja spółek w KRS, zmiany w KRS;

sprawy z zakresu prawa pracy, m.in.:
o wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy;
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy;
powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę i przywrócenie do pracy;